Mae 4CG (neu i ddefnyddio’r enw llawn: "Cymdeithas Cynnal a Cefnogi Cefn Gwlad") yn sefydliad cydweithredol a sefydlwyd i "hyrwyddo datblygiad cymunedol trwy adfywio Aberteifi a'r ardal o gwmpas".

Cafodd ei sefydlu gan grŵp bach o bobl lleol oedd yn teimlo'n gryf bod llawer o gyfleoedd o fewn Aberteifi i gynyddu cydlyniad cymunedol, gwella ein hamgylchedd, ac i gymryd camau bach i wella'r economi lleol - ac y gallai sefydliad yn llawn brwdfrydedd a phenderfyniad wneud gwahaniaeth.

Dewch i wybod am brosiectau cyfredol 4CG

Gwella'r gymuned

Mae ffocws 4CG ar ddatblygu’r gymuned a’r economi leol yn deillio o ddeall y manteision a ddaw yn sgȊl masnach lleol.

Mae corfforaethau mawr yn cymryd arian allan o'r economi leol, ond yn rhoi braidd dim yn ôl. Er bod yr archfarchnadoedd mawr yn
gyfleus, ac yn addo swyddi - y gwir amdani yw eu bod yn disodli busnesau lleol, ac mae eu helw - yn hytrach na chael ei ail-fuddsoddi yn ôl i'r economi leol – yn mynd i gyfranddalwyr pell.

 

Pan fyddwch yn siopa yn lleol, mae'r elw yn cael ei ail-fuddsoddi dro ar ôl tro. Mae pob punt sy'n cael ei gwario, yn cael ei gwario eto gan y perchennog a gweithwyr y siop - sy'n golygu bod can punt a wariwyd mewn siop leol yn cyfrannu, ar gyfartaledd, £600 i'r economi leol.

Mae ymchwil wedi dangos bod yr un swm mewn archfarchnad fawr yn cyfrannu dim ond 25c

Pam mae siopa'n lleol o fudd i'r gymuned

Ein stori

Cymerwch olwg ar y fideo – mae’n sôn pam y daethom at ein gilydd i ddechrau 4CG

Tîm 4CG

Shan Williams

Shan Williams

Merch  i ffermwr yw Shan -cafodd ei geni a'i magu yn Aberteifi. Agorodd ei busnes ei hun - siop trin gwallt pan oedd hi'n 21 oed; ac addasodd ei heiddo cyntaf yn siop a 4 fflat pan oedd yn 23oed .

Sefydlodd dîm Hoci Merched Aberteifi a hi yw cadeirydd 4CG. Mae gan Shan angerdd tuag at dreftadaeth a diwylliant lleol, sefydlogrwydd a diogelwch economi lleol, ynni adnewyddadwy a gwir hanes crefydd.

Clive Davies

Clive Davies

Gyda chefndir cadarn mewn TG a chyfathrebu, rheoli a datblygu prosiectau newydd ar gyfer cwmni Cymorth TG Telemat ac Antur Teifi, mae arbenigedd Clive wedi helpu i ddatblygu prosiectau fel Basged Teifi a Rhwyd Teifi.

O fewn cyd-destun Aberteifi, ei dref enedigol, mae wedi bod yn weithgar yn y gymuned fel Cadeirydd Canolfan Gymunedol Ferwig "Hen Ysgol y Ferwig". Mae hefyd yn gyn- drysorydd ac Ysgrifennydd presennol Undeb Credyd Gorllewin Cymru, Cynghorydd Tref Aberteifi a Maer yn 2016-17, Llywodraethwr Ysgol Uwchradd Aberteifi ac Ymddiriedolwr Castell Aberteifi.

Cris Tomos

Cris Tomos

Yn ogystal â bod yn aelod ar fwrdd 4CG, Cris yw cadeirydd y fenter gymdeithasol Gymraeg ‘Cymdeithas Cwm Arian’, a gododd filoedd o bunnoedd fel menter gydweithredol, i brynu hen ysgol pentref Hermon, a'i throi'n ganolfan eco, gan gynnig lle i'r gymuned, ystafelloedd cynadledda a chylch meithrin.

"Mae'n ymwneud â diogelu adeiladau ar gyfer defnydd cymunedol. Y peth sy'n fy ngyrru yw sicrhau y gall pobl leol berchen asedau lleol a datblygu gwasanaethau sy'n bwysig i’r gymuned "

Richard Jones

Richard Jones 

Mae Richard yn ffermwr lleol, a hefyd yn Gynghorydd tref Aberteifi.

Yn ogystal â bod yn aelod gweithgar o gymdeithas ddrama amatur lleol, sefydlodd ŵyl gerddoriaeth flynyddol yn lleol, sef Crug Mawr. Mae Richard hefyd yn rhwyfwr traddodiadol brwd, gan ennill adran cwch hir Celtaidd y Tafwys yn 2000 a 2006.

 

Richard Williams

Richard Williams

Mae Richard yn beiriannydd meddalwedd medrus gyda 22 mlynedd o brofiad - ar hyn o bryd yn gweithio i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.

Cafodd ei fagu ar fferm deuluol dyfednod a defaid, ac mae bellach yn byw yn Aberteifi. Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn materion cymunedol lleol, ac mae wedi rhedeg nifer o glybiau a chymdeithasau lleol dros y blynyddoedd.